Regulamin

REGULAMIN PORTALU

§1
Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania z Portalu serwisu internetowego samsung-mobile.pl (dalej: „Portal”).
 2. Portal służy prezentacji oraz wymianie informacji, opinii, poglądów i doświadczeń Użytkowników związanych z używaniem telefonów komórkowych lub innych urządzeń Samsung ®. Treści zawarte w Portalu są wyrazem informacji, opinii, poglądów i doświadczeń Użytkowników i nie stanowią oficjalnego stanowiska przedstawicieli Samsung ®. Portal ma charakter informacyjny i opiniotwórczy, więc zawiera wyłącznie treści o charakterze ogólnym, wobec czego treści prezentowane w Portalu nie mogą stanowić podstawy do podejmowania jakichkolwiek decyzji, a w szczególności decyzji zakupowych lub inwestycyjnych.
 3. Administratorem Portalu jest REPERATORIUM M. Warzecha, adres do korespondencji: ul. Rynek 10, 32 – 540 Kraków, adres poczty elektronicznej admin@samsung-mobile.pl, której wspólnicy wpisani są do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadająca NIP 6282074968, będąca właścicielem serwisu internetowego samsung-mobile.pl
 4. Użytkownikiem jest każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, działająca imieniu własnym lub w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która dokonała rejestracji w serwisie internetowym samsung-mobile.pl i aktywuje dostęp do Portalu. Użytkownikiem może być również osoba małoletnia nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.
 5. Korzystanie z Portalu jest bezpłatne.
 6. Dostęp do Portalu jest otwarty dla każdego korzystającego z publicznej sieci Internet, na zasadach zawartych w niniejszym Regulaminie.
 7. Korzystanie z Portalu jest możliwe dla Użytkowników, którzy dysponują urządzeniem mającym dostęp do publicznej sieci Internet za pomocą przeglądarki internetowej (na przykład: Microsoft Internet Explorer lub Google Chrome lub Mozilla Firefox). Korzystanie ze Portalu może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script lub Flash oraz akceptacji cookies.
 8. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Portalu jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem i polityką prywatności serwisu internetowego samsung-mobile.pl i zaakceptować ich treść. Użytkownik akceptuje treść Regulaminu i polityki prywatności dokonując rejestracji w serwisie internetowym samsung-mobile.pl

§2
Zasady korzystania z Portalu

 1. W ramach Portalu Użytkownik ma przede wszystkim możliwość przeglądania i odczytywania przesłanych przez Użytkowników treści (w szczególności tekstów, grafik, zdjęć, filmów) oraz dodawanie komentarzy pod wybranymi przez Użytkownika treściami.
 2. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Portalu w sposób zgody z obowiązującym prawem oraz zasadami współżycia społecznego.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do zabezpieczenia loginu i hasła dostępu do Portalu przed dostępem osób nieuprawnionych.
 4. Niedopuszczalne jest przesyłanie przez Użytkowników:
  1. treści (w szczególności tekstów, grafik, zdjęć, filmów) mających charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przysługujących osobom trzecim, chyba, ze publikacja będzie mieścić się w granicach cytatu lub Użytkownik jest uprawniony do ich rozpowszechniania.
  2. treści pornograficznych, nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej lub propagujących przemoc oraz totalitarny ustrój państwa lub naruszających dobra osobiste innych podmiotów lub w jakikolwiek inny sposób sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego.
  3. reklam lub przekazów stanowiących reklamę ukrytą;
  4. odesłań do innych stron internetowych;
  5. komunikatów prasowych lub pochodzących od agencji informacyjnych;
 5. Administrator zastrzega, iż wszystkie treści dostępne w Portalu (w szczególności teksty, grafiki, zdjęcia, filmy) są objęte ochroną prawa. Użytkownik ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Utrwalanie lub rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób treści dostępnych w Portalu, wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.

 §3
Zasady zamieszczania treści

 1. W ramach Portalu Użytkownik ma także możliwość zwrócenia się do Administratora o opublikowanie treści (w szczególności tekstów, grafik, zdjęć, filmów) za jednoczesnym udzieleniem Administratorowi licencji, na poniżej opisanych zasadach.
 2. Licencja jest udzielana Administratorowi z momentem przesłania przez Użytkownika treści (w szczególności tekstów, grafik, zdjęć, filmów).
 3. Licencja udzielana Administratorowi jest nieodpłatna, niewyłączna, nieograniczona czasowo i terytorialnie.
 4. O ile treść przesłana przez Użytkownika stanowi utwór, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, to Użytkownik udziela Administratorowi licencji na korzystanie z utworu na następujących polach eksploatacji:
  1. publicznego odtwarzania (w tym w sieci wewnętrznej), wykonywania oraz nadawania, a także publicznego udostępniania treści w sieci Internet w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia, aplikacji, którym się w tym celu posługuje;
  2. zapisywania treści przesłanych przez Użytkownika w pamięci komputerowej;
  3. publikowania i rozpowszechniania treści przesłanych przez Użytkownika w sieci Internet (w tym przede wszystkim w Portalu) i poza nią, w tym w formie papierowej;
  4. umieszczania treści przesłanych przez Użytkownika w bazach danych;
  5. wytwarzania określoną techniką egzemplarzy treści przesłanych przez Użytkownika, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową w dowolnym formacie;
  6. zwielokrotnienia treści przesłanych przez Użytkownika (także w sieci Internet), w tym na każdym nośniku audiowizualnym, a w szczególności na nośniku magnetycznym i dysku komputerowym oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego;
  7. dokonywania obróbki komputerowej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji treści przesłanych przez Użytkownika, wymaganych przez specyfikę medium internetowego;
  8. wykorzystania treści przesłanych przez Użytkownika w różnych formatach, w tym w postaci drukowanej w całości lub we fragmentach, wraz z prawem włączania ich (lub ich fragmentów) do innych utworów i tworzenia opracowań (abstraktów);
  9. wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu treści przesłanych przez Użytkownika, w tym przekazywania ich, także odpłatnego, agencjom prasowym i innym podmiotom prowadzącym podobną działalność;
  10. publicznego udostępniania treści przesłanych przez Użytkownika;
  11. wykorzystania treści przesłanych przez Użytkownika w celu promocji i reklamy;
  12. dostosowania treści przesłanych przez Użytkownika do wymagań Portalu;
  13. dostosowania treści przesłanych przez Użytkownika do formatu urządzeń mobilnych, w tym aplikacji urządzeń mobilnych łączących się z Portalem;
 5. Administrator jest uprawniony do udzielania sublicencji w pełnym zakresie licencji.
 6. Użytkownik zobowiązuje się nie wykonywać autorskich praw osobistych w stosunku do przesłanych treści, a przekazuje wykonywanie autorskich praw osobistych Administratorów
 7. Użytkownik zezwala Administratorowi na modyfikowanie przesłanych treści, w szczególności na dokonywanie skrótów i zmian redakcyjnych, włączanie do treści przesłanych przez Użytkownika innych treści pochodzących od Użytkownika, bez nadzoru autorskiego ze strony Użytkownika.
 8. Użytkownik wyraża zgodę na wykonywanie przez Administratora praw zależnych w zakresie opisanym powyżej oraz wyraża zgodę, aby Administrator upoważniał inne podmioty do wykonywania praw zależnych.
 9. Użytkownik udziela Administratorowi zgody na wykorzystywanie przesłanych treści do celów komercyjnych poprzez dołączanie reklam i dowolne zagospodarowanie treściowe obszarów przeznaczonych do komercyjnego wykorzystania na stronach na Portalu. Administrator deklaruje, że wszelkie jego działania będą podejmowane bez ingerencji w treści przesłane przez Uczestników, w sposób pozwalający na odróżnienie reklam od treści Użytkowników.
 10. W przypadku zbycia praw do serwisu internetowego samsung-mobile.pl Administrator jest uprawniony do przeniesienia prawa i obowiązków z umów licencyjnych bez konieczności pozyskiwania odrębnej zgody Użytkownika.
 11. Wypowiedzenie umowy licencyjnej następuje poprzez doręczenie drugiej stronie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy licencyjnej na adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej, ze wskazaniem jakiej treści wypowiedzenie dotyczy. Zaprzestanie korzystania z treści przesłanych przez Użytkownika nastąpi nie później niż w terminie do 5 lat od dnia otrzymania lub złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy licencyjnej.
 12. Usuniecie konta Użytkownika w serwisie internetowym samsung-mobile.pl lub zaprzestanie korzystania z usługi Portalu nie skutkuje wygaśnięciem udzielonej Administratorowi licencji.

 §4
Uprawnienia i obowiązki Administratora

 1. Administrator jest uprawniony :
  1. odmówić opublikowania lub usunąć opublikowaną treść przesłaną przez Użytkownika;
  2. usunąć konto Użytkownika lub czasowo (według własnego uznania) zablokować dostęp do Portalu Użytkownika, którego postępowanie jest sprzeczne z Regulaminem, a także zablokować dostęp do Portalu z adresu IP komputera, z którego korzystał ten Użytkownik;
  3. odmówić świadczenia usługi Portalu i usunąć konto Użytkownika, jeżeli zostało ono założone ponownie po usunięciu konta z Portalu na skutek naruszenia postanowień Regulaminu przez Użytkownika.
  4. decydowania o zawartości Portalu, dokonywanych w nim zmianach i modyfikacjach.
 2. Administrator dołoży wszelkich starań, żeby Portal funkcjonował w sposób permanentny, niemniej zastrzega, że w funkcjonowaniu Portalu mogą wystąpić przerwy. Administrator zasadniczo nie będzie informował Użytkowników o planowanej przerwie w funkcjonowaniu Portalu.
 3. Administrator zastrzega sobie możliwość czasowego lub trwałego zawieszenia funkcjonowania Portalu.
 4. Administrator nie ma obowiązku monitorowania komentarzy zamieszczanych na Portalu przez Użytkowników.

 §5
Odpowiedzialność Stron

 1. Użytkownik publikuje treści lub komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści lub komentarze przesłane przez Użytkowników. Administrator nie ma obowiązku sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez Użytkowników treści lub komentarzy. Użytkownik w ocenie którego treść lub komentarz zamieszczona na Portalu narusza prawo lub zasady współżycia społecznego zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia takiej okoliczności Administratorowi, wszczynając postępowanie reklamacyjne.
 2. Użytkownik oświadcza, iż przyjął do wiadomości, że korzystanie z Portalu odbywa się dobrowolnie, na koszt i ryzyko Użytkownika.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub krzywdy powstałe w następstwie :
  1. wykorzystania treści z Portalu w celach zakupowych, inwestycyjnych, biznesowych i tym podobnych;
  2. korzystania z Portalu w sposób niezgodny z Regulaminem, w szczególności za ujawnianie osobom nieupoważnionym loginu i hasła przez Użytkownika;
  3. zaprzestania świadczenia usługi dostępu do Portalu lub usunięcia konta Użytkownika, w przypadku gdy nastąpiło to z winy Użytkownika bądź ze względu na naruszenie Regulaminu;
  4. zamieszczenia komentarzy przez innych Użytkowników;

§6
Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania Portalu należy kierować na adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej Administratora, wskazane w Regulaminie.
 2. Reklamacje dotyczące korzystania z Portalu, Użytkownik może składać w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej Administratora lub za pomocą listu poleconego na adres korespondencyjny, wskazane w Regulaminie.
 3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, nick i adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej Użytkownika oraz wskazywać zakres naruszenia Regulaminu.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia przez Administratora.
 5. O rozpoznaniu reklamacji przez Administratora Użytkownik zostanie powiadomiony na adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej Użytkownika.

§7
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania w serwisie internetowym samsung-mobile.pl.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian Regulaminu. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.
 3. Regulamin został nieodpłatnie udostępniony przez Administratora w serwisie internetowym samsung-mobile.pl, tak aby Użytkownik miał możliwość jego pozyskania, odtwarzania i utrwalania za pomocą systemu teleinformatycznego.
 4. W przypadku niezaakceptowania zmian Regulaminu, Uczestnik powinien powstrzymać się od zalogowania w Portalu i niezwłocznie powiadomić Administratora o swoim stanowisku na adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej Administratora, wskazane w Regulaminie.
Top